Kronika

Kronika farnosti Pecka byla vedena od roku 1836, kdy ji po rozsáhlém požáru, při němž shořely původní pamětní knihy, znovuzaložil a zpětně doplnil P. Wendelin Duschek. Psala se nepřetržitě vlastně až do konce 1. republiky a příležitostně i po 2. světové válce, kdy v Pecce (až do roku 1961) působil oblíbený a velice aktivní farář František Kalenský. Jeho nástupci bohužel o dění ve farnosti záznamy v kronice nezanechali.

V roce 2014 byly 2 historické farní kroniky předány biskupskému archiváři Martinu Rechtorikovi, který je po zaevidování poskytne do fondu Státního okresního archivu v Jičíně.

Od března 2015 byla založena nová kronika farnosti. Do roku 2018 ji dle svých (ne)schopností vedl Roman Hanuš ml., který se od roku 2013 primárně věnuje zpracování historie kostela sv. Bartoloměje v Pecce. Vedení kroniky farnosti jako širokého celku je v tomto období v důsledku vytíženosti kronikáře problematické.

V roce 2018 Roman Hanuš ml. složil funkci kronikáře farnosti Pecka slovy:

Já Roman Hanuš ml., nar. 16. 05. 1998, obtížen povinnostmi všedních dní, nejsem schopen zastávat zodpovědnou funkci kronikáře farnosti. Kroniku jsem před třemi lety přijal s jistou mírou naivity omezen nedostatkem prozíravosti. Kroniku jsem přijal zaslepen touhou po získávání nových zkušeností a dovedností neohlížeje se na množství jiných úloh, jež mi byly ve farnosti shůry svěřeny.

Kontakt:
Roman Hanuš ml.
e-mail: hanurom@seznam.cz
mob.: 722 122 760